محبوبیت او عام و تفکرش خاص بود: شهید بهشتی و مدرسه حقانی قم
30 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) تیر 1385 - شماره 8 )(3 صفحه - از 21 تا 23)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی