سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادستانی کل انقلاب 
مسئول امور شهرستانها 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
قائم مقام دادستان انقلاب تهران 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
رئیس 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان ویژه روحانیت به مدت 8 سال 
 
 
اجرائی