سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان ویژه روحانیت به مدت 8 سال 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
رئیس 
 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
قائم مقام دادستان انقلاب تهران 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادستانی کل انقلاب 
مسئول امور شهرستانها 
 
 
اجرائی